Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Štatút

 1. Vyhlasovateľom konferencie je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Konferencie sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív čtudentov), ktorý je v čase prihlásenia na konferenciu študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia vysokej školy v SR alebo ČR, ktorá ho na konferenciu prihlasuje.
 3. Usporiadateľom konferencie, ktorá sa koná v dňoch 22. - 23. mája 2014, je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Účastníci tu vystúpia s prezentáciou o svojej súťažnej práci. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomami a finančnými cenami.
 4. Konferencia prebieha v troch sekciách:
  • S1 - Edukačný softvér
  • S2 - Metodické práce
  • S3 - Výskumné práce
 5. Programový výbor ŠVK má právo prerozdeliť sekcie v závislosti na počte a zameraní prihlásených prác, prípadne niektorú sekciu zrušiť.
 6. Študenti sa na konferenciu prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac 2 práce. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVK/ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác sú vecou jednotlivých fakúlt.
  Programový výbor môže obmedziť celkový počet prijatých prác podľa objemu finančných prostriedkov.
  V prípade nedostatku finančných prostriedkov si Programový výbor vyhradzuje právo na usporiadanie súťaže v obmedzenej forme.
 7. Fakulty prihlásia študentov na konferenciu najneskôr do 5. mája 2014 prostredníctvom Zoznamu prihlásených prác spôsobom uvedeným v časti Prihlásenie prác.
 8. Študenti sa prihlásia do systému EasyChair, prostredníctvom ktorého zašlú abstrakt práce, text práce a posudok elektronickou formou. Okrem toho vyplnia registračný formulár, aby si rezervovali ubytovanie a stravu počas konania konferencie. Termín pre vyplnenie registračného formulára je 5. máj 2014 a pre zaslanie práce (vrátane abstraktu a posudku) elektronickou formou je 5. máj 2014. Študenti privezú jeden vytlačený exemplár súťažnej práce a originál posudku podpísaný vedúcim práce na miesto konania konferencie a odovzdajú ich pri registrácií. Samotná práca, abstrakt a posudok musia byť napísané slovensky, česky alebo anglicky.
 9. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  • pôvodnosť výsledkov a prínos práce pre oblasť vyučovania informatiky,
  • zaradenie práce do domáceho, prípadne svetového kontextu,
  • celkové spracovanie práce,
  • prednes prezentácie o práci a reakcie na prípadné otázky.
 10. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťažiacim sa uskutoční za účasti predsedov odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty.
Bratislava, 31. marca 2014

Finančné zabezpečenie

Organizátor hradí

Ubytovanie účastníkov.
Štandardné stravné náklady účastníkov vrátane občerstvenia počas priebehu konferencie.

Vysielajúca fakulta hradí

Ostatné nevyhnutné náklady spojené s účasťou študentov (cestovné, vreckové, nadštandardné stravovanie a ubytovanie a pod.).

Aktualizované - apríl 2014