Druhá Česko-Slovenská ŠVK v didaktike informatiky

Úvod

Štatút

Programový výbor

Prihlásenie prác

Registrácia

Program

Organizačné pokyny

Výsledky

Galeria

Kontakt

Prihlásenie prác - do 5. mája polnoci

 1. Zoznam prihlásených prác musí obsahovať:
  • názov práce
  • meno autora (mená autorov)
  • sekcia, do ktorej je práca prihlásená
  • e-mailový kontakt na vedúceho práce
  Fakulty (pedagóg poverený výberom prác) musia poslať zoznam elektronicky na adresu jaskova@fmph.uniba.sk najneskôr do 5. mája 2014 Môžete použiť súbor zoznam_prac.xlsx, ktorý si stiahnete a doplníte do neho svoje údaje.
 2. Abstrakt v rozsahu maximálne jednej strany A5 obsahuje iba vlastný text (nie mená autorov, názov práce, či školu/fakultu). Je v ňom okrem iného sformulovaný vlastný prínos autora, prípadne vzťah k diplomovej, či inej práci alebo k prácam podaným do iných súťaží podobného charakteru. Je súčasťou tlačenej verzie práce a posiela ho autor aj cez systém EasyChair najneskôr do 5. mája 2014.
 3. Titulná strana práce musí výslovne vyjadrovať, že se jedná o prácu na konferenciu ŠVK-DI 2014, a tlačená verzia práce musí byť vhodne zviazaná. Elektronicky zaslaná verzia práce musí byť vo formáte PDF. Posiela ju autor cez systém EasyChair najneskôr do 5. mája 2014.
 4. K práci musí byť priložený posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má byť okrem iného presne vymedzený prínos autora (autorov). Posudok musí zaslať autor elektronickou formou najneskôr do 5. mája 2014 vo formáte PDF, alebo JPEG (prostredníctvom systému EasyChair ako prílohu práce) a v jednom tlačenom vyhotovení (priloženom k tlačenej verzii práce odovzdávanej pri registrácií v deň konania konferencie).
Prípadné otázky posielajte na adresu jaskova@fmph.uniba.sk

Aktualizované - apríl 2014